Oferta

OFERUJEMY PAŃSTWU NASZE USŁUGI W ZAKRESIE:

I. Trawienia kotłów i urządzeń energetycznych, w tym:
- opracowanie technologii trawienia i zatwierdzenie jej w CLDT Poznań,
- opracowanie schematów oraz projektów montażowych instalacji pomocniczych,
- dzierżawa zbiorników manipulacyjnych, pomp pomocniczych, armatury chemoodpornej oraz rurociągów niezbędnych do wykonania instalacji pomocniczej,
- montaż i demontaż instalacji pomocniczej,
- dostawa chemikaliów,
- przeprowadzenie procesu trawienia,
- zagospodarowanie i utylizacja powstałych odpadów lub uzgodnienie z Kontrahentem formy neutralizacji i zrzutu ścieków potrawiennych,
- wystawienie protokołów powykonawczych z przeprowadzonego procesu i odpowiednich poświadczeń zgodnie z wymogami Dozoru Technicznego.

II. Dmuchania przegrzewaczy kotłowych, rurociągów parowych, stacji redukcyjno – schładzających itp., w tym:
- opracowanie technologii procesu dmuchania,
- wykonanie projektu instalacji pomocniczej,
- dostawa zasuw sterujących, rurociągów, tłumika hałasu,
- montaż i demontaż instalacji pomocniczej
- nadzór nad prawidłowym wykonaniem procesu dmuchania,
- opracowanie sprawozdania z przeprowadzonego procesu dmuchania obejmującego między innymi ocenę jakości płytek kontrolnych.

III. Chemicznego czyszczenia wewnętrznych powierzchni ogrzewalnych kotłów, wymienników ciepła, chłodnic, rurociągów technologicznych z osadów pomontażowych i eksploatacyjnych, w tym:
- pobranie próbek osadu,
- wykonanie prób rozpuszczalności i analizy chemicznej osadu,
- opracowanie schematu oraz projektu instalacji pomocniczej,
- dostawa zbiorników manipulacyjnych, pomp, armatury oraz rurociągów niezbędnych do wykonania instalacji pomocniczej,
- montaż i demontaż instalacji pomocniczej,
- dostawa chemikaliów,
- wykonanie procesu chemicznego czyszczenia wraz z kontrolą analityczną
- zagospodarowanie ścieków lub uzgodnienie z odpowiednimi służbami miejscowymi formy neutralizacji i zrzutu ścieków,
- wystawienie protokołów z przeprowadzonego procesu dla Dozoru Technicznego.

IV. Oczyszczanie wewnętrznych powierzchni ogrzewalnych kotłów i urządzeń poprzez proces alkalicznego gotowania, w tym:
- opracowanie technologii alkalicznego gotowania,
- opracowanie schematu oraz projektu instalacji pomocniczej,
- dostawa zbiorników manipulacyjnych, pomp, armatury oraz rurociągów niezbędnych do wykonania instalacji pomocniczej,
- montaż i demontaż instalacji pomocniczej,
- dostawa chemikaliów,
- przeprowadzenie procesu alkalicznego gotowania,
- zagospodarowanie lub uzgodnienie z odpowiednimi służbami miejscowymi formy neutralizacji i zrzutu ścieków,
- wystawienie protokołów powykonawczych z przeprowadzonego procesu zgodnie z warunkami Dozoru Technicznego.

V. Trawienie i oczyszczanie wewnętrznych powierzchni rurociągów hydrauliki siłowej oraz układów olejowych turbozespołów i sprężarek, w tym:
- opracowanie technologii procesu,
- opracowanie schematu oraz projektu instalacji pomocniczej,
- dostawa zbiorników manipulacyjnych, pomp, armatury oraz rurociągów niezbędnych do wykonania instalacji pomocniczej,
- montaż i demontaż instalacji pomocniczej,
- dostawa chemikaliów,
- przeprowadzenie procesu trawienia lub czyszczenia,
- zagospodarowanie lub uzgodnienie z odpowiednimi służbami miejscowymi formy
neutralizacji i zrzutu ścieków,

OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH PROCESÓW STOSOWANYCH PODCZAS WYKONYWANIA NASZYCH USŁUG:

Trawienie chemiczne
Trawienie to podanie powierzchni wewnętrznej kotła, urządzenia lub rurociągu działaniu różnych kwasów lub ich soli w celu usunięcia zanieczyszczeń (najczęściej produktów korozji) oraz rozpuszczenia niektórych składników stopów, zendry walcowniczej i pereł pospawalniczych. Skład roztworu trawiącego musi być dostosowany do składu chemicznego obrabianego materiału, wymaganej temperatury pracy oraz oczekiwanego efektu. W zależności od grubości materiału, wyrażonej w mikrometrach utraty grubości, jaka w wyniku trawienia ma być usunięta, rozróżnia się słabe i silne roztwory trawiące. Czas procesu jest zależny od składu kąpieli oraz od jej temperatury i powinien być tylko tak długi, aby osiągnąć wymagany efekt.

Zalety procesu trawienia:
• uzyskanie powierzchni o dużej czystości,
• usunięcie osadów korozyjnych z trudno dostępnych przestrzeni,
• duża szybkość procesu trawienia co umożliwia szybkie powtórne uruchomienie urządzenia.
• możliwość przeprowadzenia procesu odmiedziowania i konserwacji,
• możliwość przeprowadzenia skutecznej pasywacji wytrawionej powierzchni w celu zabezpieczenia jej przed korozją postojową.

Trawienie realizujemy najczęściej podanymi poniżej metodami:
• metoda przepływowa – obieg otwarty: zbiornik - pompa - element trawiony- zrzut ścieków do neutralizacji,
• metoda cyrkulacyjna (najczęściej stosowana) – obieg zamknięty: zbiornik- pompaelement trawiony- zbiornik- zrzut ścieków do neutralizacji,
• metoda wahadłowa (napełnianie i opróżnianie urządzenia), ta metoda realizowana jest gdy nie ma możliwości cyrkulacji kąpieli w obiegu zamkniętym,
• metoda statyczna – to trawienie realizowane w przypadku gdy nie ma możliwości zastosowania w/w metod (roztwory trawiące mieszane są azotem lub sprężonym powietrzem za pomocą tzw. autocyrkulacji)
• metoda natryskowa - stosowana przy trawieniu spawów oraz bardzo dużych
powierzchni urządzeń (np. trawienie cystern).
• metoda trawienia w wannie - stosowana przy trawieniu części maszyn oraz skomplikowanych elementów rurociągów, najczęściej jest to trawienie i pasywacja elementów rurociągów przed montażem (np. trawienie poszczególnych wężownic przegrzewaczy pary, pakietów podgrzewaczy wody, elementów osprzętu
wewnętrznego walczaków kotłowych lub instalacji olejowych).

Chemiczne czyszczenie.
Chemiczne czyszczenie ma na celu usunięcie osadów eksploatacyjnych z wewnętrznych powierzchni ogrzewalnych kotła, wymiennika, rurociągu, układu hydrauliki siłowej lub innego urządzenia. Obecność osadów na powierzchniach wymiany ciepła powoduje znaczne zmniejszenie współczynnika wymiany ciepła, a na powierzchniach rur zmniejsza ich przekrój i zwiększa porowatość ścian. Powoduje to zwiększenie zużycia energii oraz wzrost częstotliwości awarii spowodowanych uszkodzeniami korozyjnymi. Proces chemicznego czyszczenia polega na przeprowadzeniu osadów w związki rozpuszczalne w wodzie i usunięciu ich z wnętrza oczyszczanego urządzenia w formie roztworu lub zawiesiny. Chemiczne czyszczenie urządzeń jest zabiegiem bardzo skutecznym i dużo tańszym niż wymiana kotła, wymiennika lub rurociągu na nowy.

Zalety procesu chemicznego czyszczenia:
• usunięcie osadów eksploatacyjnych z trudno dostępnych przestrzeni,
• możliwość skutecznego usunięcia różnorodnych osadów ze względu na zastosowanie różnych kompozycji kwasów, inhibitorów i innych chemikaliów.
• możliwość przeprowadzenia procesu odmiedziowania i konserwacji,
• możliwość przeprowadzenia skutecznej pasywacji oczyszczonej powierzchni w celu zabezpieczenia jej przed korozją postojową.

Chemiczne czyszczenie realizujemy najczęściej następującymi sposobami:
• metoda cyrkulacyjna (najczęściej stosowana) – obieg zamknięty: pompa- zbiornikelement czyszczony- pompa,
• metoda wahadłowa (napełnianie i opróżnianie urządzenia), ta metoda realizowana jest gdy nie ma możliwości cyrkulacji kąpieli w obiegu zamkniętym,
• metoda statyczna – czyszczenie realizowane w przypadku gdy nie ma możliwości zastosowania w/w metod (roztwory czyszczące mieszane są azotem za pomocą tzw. autocyrkulacji lub sprężonym powietrzem).

Przedmuchiwanie kotłów i rurociągów parowych
Celem procesu przedmuchiwania jest usunięcie zanieczyszczeń z przegrzewaczy kotłowych i rurociągów parowych oraz pasywacja termiczna ich wewnętrznych powierzchni warstwą magnetytową. Przedmuchiwanie stanowi zwykle ostateczną część procesu oczyszczania elementów przepływowych kotła i rurociągów parowych. W celu przeprowadzenia procesu przedmuchiwania należy odpowiednio przygotować układ wodno parowy kotła oraz zaprojektować i wykonać tymczasowe instalacje niezbędne do dokonania operacji przedmuchiwania. Ważnym elementem jest także odpowiednie przygotowanie instalacji pomocniczych kotła (układ wody zasilającej, układ rozpałkowy, układ nawęglania itp.) w takim stopniu, aby zapewnić ruch kotła w czasie prowadzenia procesu. Zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska, stosujemy do wykonania tego procesu pomocnicze tłumiki hałasu. Dokonujemy też wszystkich uzgodnień z Inspektoratem Ochrony Środowiska i Dozorem Technicznym.

Zalety procesu przedmuchiwania kotłów i rurociągów parowych:
• dokładne (kontrolowane na polerowanych lustrach stalowych lub miedzianych) usunięcie osadów pomontażowych i poeksploatacyjnych z wewnętrznych przestrzeni przegrzewaczy pary i rurociągów,
• możliwość skutecznego usunięcia osadów ze względu na łatwość zastosowania różnych parametrów procesu oraz dodatek kompozycji inhibitorów i innych chemikaliów.
• krótki czas procesu - możliwość przeprowadzenia przedmuchiwania podczas prac rozruchowych we współpracy ze służbami eksploatacji lub rozruchu,
• przeprowadzenie skutecznej pasywacji magnetytowej wewnętrznych powierzchni kotłów i rurociągów.

Obecnie stosujemy dwie metody przedmuchiwania kotłów i rurociągów parowych:
• metoda przepływowa - polega na wytworzeniu w kotle lub rurociągu ciągłego przepływu pary, umożliwiającego wyrzucenie na zewnątrz wszelkich zanieczyszczeń pozostałych po montażu. Cechą charakterystyczną tej metody jest krytyczne masowe natężenie przepływu przy stałym ciśnieniu pary.
• metoda pulsacyjna - polega na wytworzeniu w kotle lub rurociągu zmiennego przepływu pary, umożliwiającego uzyskanie dużych prędkości i ciśnień dynamicznych pozwalających na usuniecie z wnętrza kotła lub rurociagu wszelkich zanieczyszczeń pozostałych po montażu. Cechą charakterystyczną tej metody jest zmienne masowe natężenie przepływu i zmienne ciśnienie pary.